OZB in nieuwe jas schept verwarring

Categorie: Nieuws

OZB in nieuwe jas schept verwarring

Met de aanslag gemeentelijke belastingen 2018 van het Noordelijk Belastingkantoor is verwarring in de postbussen terecht gekomen.

Onlangs ontvingen we een aanslagbiljet van het Noordelijk Belastingkantoor. Het Noordelijk Belastingkantoor is een nieuwe organisatie waarin verschillende gemeenten en waterschappen uit Noord-Nederland samen werken bij de heffing en invordering van gemeentelijke en waterschaps-belastingen. De gewoonte van het ontvangen van aanslagbiljetten per soort van belasting van gemeente en/of waterschap wordt daarmee doorbroken. Er is een nieuw biljet met een nieuw uiterlijk en van een nieuwe instantie. Het is schrikken wanneer we onder aan de streep naar het totaal te betalen bedrag kijken. En zo ontstaat er her en der enige beroering. Aanleiding voor een kort feitenonderzoek. De gevolgen van de nieuwe gang van zaken op een rij, het aanslagbiljet slaat aan voor:

  • Gemeentelijke belastingen: onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing (voor het ophalen en verwijderen van huishoudelijk afval) en rioolbelasting (voor aanleg, beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel).
  • Waterschapsbelastingen: zuiveringsheffing (voor het transporteren en zuiveren van afvalwater) en watersysteemheffingen (voor het regelen van waterstanden, het aan- en afvoeren van water en het beschermen tegen wateroverlast en overstromingen).

De som van deze belastingen komt uit op een totaal dat aanzienlijk hoger ligt dan de vroegere, ‘geïsoleerde’, aanslag onroerendzaakbelasting. Bij de beoordeling of er sprake is van een onevenredig veel hogere OZB-aanslag moeten we dus naar de afzonderlijke posten in de aanslag kijken. De OZB niet-woningen vraagt daarbij de meeste aandacht omdat de aanslag wordt vastgesteld op basis van een vastgesteld percentage van de waarde welke waarde sterk kan fluctueren, zoals we inmiddels hebben gemerkt.
De gemeenteraad van Groningen heeft in 2016 bij de vaststelling van de begroting 2017 het tarief OZB niet-woningen bepaald op 0,5049% van de WOZ-waarde. In de loop van 2017 is dit tarief bijgesteld naar 0,4871%. Dit is gebeurd omdat er een onbalans heeft gezeten tussen verschillende groottes van gebouwen en de opbrengst daarvan. Bij de vaststelling van de begroting 2018 heeft de gemeente het percentage vastgesteld op 0,4931%. Volgens de gemeente is dit een verhoging van 3,57% die conform de landelijke indicatoren is en die blijft binnen de afspraken over verhogingen zoals met het Groninger bedrijfsleven gemaakt. Waardebepaling is een complex gebeuren. Zo kunnen er over de jaren heen grote verschillen in waardebepaling ontstaan.  Die vragen aandacht. Het is in bepaalde situaties zeer de moeite waard nader onderzoek naar de (werkelijke) waarde te doen.

Onze conclusie is dat betere communicatie in de verandering qua organisatie en combinatie van verschillende belastingen tot minder vragen en onduidelijkheden had kunnen leiden. Grote afwijking in waardebepaling vragen om nader onderzoek.

NB: voor de liefhebber is meer informatiemateriaal beschikbaar. Het gaat om een compilatie van documentjes uit de gemeentebegroting en uit de gegevens van het Noordelijk Belastingkantoor waarin meer feiten en feitjes over de gemeentelijke belastingen voor 2018.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte

Contact gegevens

  • Secretariaat
  • Jolanda Staal-Zaagman
    Zeewinde 3-10
    9738 AM Groningen
© 2018 – Vereniging bedrijven noord-oost – Alle rechten voorbehouden